De woningwet en de governance code zijn langzamerhand ingebed in de organisatie. DAEB-Niet DAEB (scheiding tussen sociaal en commercieel) is bij de meeste corporaties doorgevoerd. Corporaties moeten zich wel meer richten op duurzaamheid, betaalbare woningen, langer zelfstandig wonen van huurders.

Continuïteit

De continuïteit van de corporaties is een randvoorwaarde voor het realiseren van de maatschappelijke doelen. Er worden meer financiële eisen aan corporaties gesteld. Sober, doelmatig, efficiënt en kosten zo laag mogelijk om de huren voor de huurders zo laag mogelijk te houden.

Professionaliseren en digitaliseren

Met digitalisering meer doen voor en door klanten is een werkwijze om efficiënter en effectiever te werken. Hiervoor moeten de corporaties wel verder professionaliseren en investeren in hun medewerkers en software(systemen).

Datakwaliteit

Voor een snellere en betere dienstverlening met huurders is naast een goed systeem en professionele medewerkers ook de datakwaliteit van belang. Evenals voor de verantwoording naar de stakeholders en het voldoen aan wet- en regelgeving. Snelle technologische ontwikkelingen en beperktere middelen maken slimme keuzes en ‘op tijd instappen’ van belang. Dit geldt onder andere voor de keuze van (primaire) systemen, apps en IoT-toepassingen.

Samenwerkingen en fusies

We verwachten meer samenwerkingen in deze sector. Omdat corporaties hun effectiviteit, efficiëntie en weerbaarheid willen verhogen. Daarnaast zal er met name bij de kleinere corporaties nog sprake zijn van fusies of samenwerkingsverbanden op onderdelen.

Klantcases

Opdrachtgever

Middelgrote woningcorporatie in Noord-Holland

Vraag

”Breng voor ons de risico’s met betrekking tot privacy in kaart en kom met concrete aanbevelingen voor verbetering.”

Resultaat

We voerden een nulmeting uit door interviews af te nemen met verschillende medewerkers die werken met persoonsgegevens. Tijdens de interviews gingen we direct in op vragen of onduidelijkheden die spelen binnen de organisatie. De gesprekken gaven ons een duidelijk beeld van de stand van zaken met betrekking tot privacy. In de rapportage vertaalden we bevindingen naar concrete aanbevelingen en een stappenplan, zodat de organisatie direct aan de slag kon met een vervolgtraject.

Opdrachtgever

Kleine woningcorporatie in Brabant

Vraag

”Geef ons met oog op de veranderende wetgeving inzicht in de huidige stand van waarborging van privacy binnen onze organisatie. Doe ons op basis daarvan concrete en realistische voorstellen om die op het vereiste niveau te brengen.”

Resultaat

We spraken verschillende medewerkers met betrekking tot privacy en analyseerden de aanwezige documentatie. Ook deden we waarnemingen ter plaatse. De opgedane inzichten vergeleken we met de eisen van de wetgever en op basis daarvan ontstond een overzicht van de belangrijkste stappen die deze corporatie kon zetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Naast een gedetailleerd rapport gaven we ook een presentatie voor directie en management waar we alle resterende vragen beantwoordden. De betreffende corporatie bleek na deze oplevering over voldoende kennis en materiaal te beschikken om zelfstandig een vervolgtraject op te starten.